Rådgivertjenesten

Ordsky rådgivere

Skolen har tre rådgivere, en for hvert trinn. Rådgivningstjenesten deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for utdannings- og yrkesrådgivning. En viktig oppgave for rådgiver er å gi elever rettledning og råd, blant annet i forbindelse med valg av fag, men også gi eller formidle yrkes- og utdanningsveiledning både individuelt og i klassene. Rådgiveren skal hjelpe elever som måtte ha personlige og sosiale vansker av betydning for skolearbeidet. Rådgiverne samarbeider med skolehelsetjenesten, som er lokalisert på skolen. Elever og foreldre kan gjerne ta direkte kontakt med rådgiverne