Påskehilsen til foresatte

Påskeillustrasjon

Byrådet i Oslo avklarte onsdag kveld at skolene i Oslo fortsetter med hjemmeskole også uken etter påske. Samtidig kom ny og oppdatert smittevernveileder ut, og den gjelder fra mandag 12. april. Se gjerne her: . https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

Det betyr at vi har forutsigbarhet på hva som venter oss rett over ferien, og at vi har noe tid på oss til å gjøre justeringer i organiseringen vår.

Den oppdaterte smittevernveilederen – i stor grad i tråd med den praksisen vi har på rødt nivå

Slik vi leser den nye veilederen stadfester den mye av organiseringen vi har hatt på rødt nivå. Våre elever er allerede delt inn i to kohorter (oransje og blå gruppe), og har derfor halvparten av kontaktene de normalt ville hatt på grønt eller gult nivå. Ihht den nye veilederen skal elevene ha faste plasser (klassekart) og sitte etter hverandre (ikke ansikt til ansikt) i klasserommet. Det er også i tråd med vår organisering. Skolene bes også vurdere å alternere mellom dager på skolen og hjemme, slik vi har praktisert en stund.

For kroppsøving og idrettsfag anbefales det på rødt nivå å være mye ute og man kan bruke garderober dersom man kan unngå trengsel. Det åpnes i den nye veilederen for å samle større grupper dersom eksterne leide lokaler er store nok.

Spesialskoler (som vår tilrettelagte avdeling) får nå en begrensning på maks gruppestørrelse på 5 stk på rødt nivå. Denne avdelingen har til nå hatt organisering i mindre kohorter og det er i tråd med de nye anbefaligene.

Det som imidlertid er nytt er en tydeligere anbefaling av bruk av munnbind på rødt nivå både for elever og ansatte. Dette gjelder spesielt i situasjoner der 1 meters avstand er vanskelig å overholde (i pauser og i fellesarealer). Det er fremdeles ikke en anbefaling å bruke munnbind i ordinær undervisning. Bruk av munnbind skal være gratis for elever. Derfor kommer vi til å kjøpe inn og ta opp bestilling på tøymunnbind fra elever i uken etter påske. Elevene vil få mer informasjon om dette på Teams.

Veilederen anbefaler bruk av «coronaverter» i pauser og på områder i bygget der det kan være utfordrende å holde avstand. Vertene skal minne elevene på reglene og hjelpe dem med å overholde smittevernet. Utdanningsetaten har inngått avtale om innleie av slike verter, og vi jobber nå med rekruttering av slike.

Nye kohorter fra mandag 12. april
Elevene har vært veldig tydelige på at de ønsker en ny inndeling i kohorter. Siden november har de kun hatt 5 dager sammen med elevene fra «den andre gruppen». Elevene vil derfor bli delt i nye kohorter som vil gjelde når vi er tilbake fysisk. Vi ber om forståelse for at det ikke er kapasitet til at hver enkelt elev får komme med egne ønsker. Men det kan allikevel være spesielle hensyn som bør tas. Formålet med endringen er først og fremst å ivareta elevenes psykososiale miljø. Det er kontaktlærerne som får ansvar for å melde inn spesielle forhold det bør tas hensyn, og de gjør dette gjennom skolens Elevoppfølgingsteam (rådgiverne).

«Påskeskolen»
Vi vet at flere av elevene våre slet med rødt nivå og nå hjemmeskole - særlig i matematikk, men også andre realfag. Vi spurte derfor realistene våre om hvem som kunne tenke seg å stille opp for elevene i påsken til et digitalt påsketilbud. Formålet er å kunne tette noen av de faglige hullene. Seks ansatte har meldt seg til tjeneste! I tillegg har vi 10 tutorer (flinke elever på VG2 og VG3) som også vil stille opp til digital veiledning i flere fag. I skrivende stund er det i underkant av 30 elever som har meldt seg på. Vi håper at disse elevene skal få en påske også fylt av læring, mestring og positivitet!

God påske til dere alle

Det er en svært spesiell periode vi har bak oss, og vi vet (heldigvis?) ikke mye om ukene som venter. Vi håper på en synkende trend for smittetallskurvene, og at alle våre elever og dere foresatte holder dere friske gjennom påsken. Meldingen fra våre lærere er at elevene er tapre og forsøker så godt de kan å holde motet oppe. Men, vi vet det er vanskelig å beholde motivasjonen for skolearbeidet nå. Dette krever mye – både av dem og dere foresatte.

Jeg ønsker god påskeferie til dere alle – jeg håper dere kan nyte velfortjente fridager, selv om de sosiale begrensingene er harde.

Med vennlig hilsen 

Siv Jacobsen

Rektor