Hovedseksjon

Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon.

Programfaget skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfaget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.

Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom.

Opplæringen skal legge til rette for læringsarenaer også utenfor skolen i kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv. For å sikre god læring skal det gis en praktisk og teoretisk tilnærming, som legger vekt på konstruksjon og utprøving av teknologiske innretninger. Programfaget danner grunnlag for videre studier og arbeid, men også for økt delaktighet i samfunnsdebatten.

Teknologi og forskningslære

HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 1

  • Design og produtvikling
  • Den unge ingeniøren
  • Den unge forskeren
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn

HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE 2

  • Naturvitenskaplige metoder
  • Forskning, teknologi og samfunn
  • Den unge forskeren
  • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori