Hovedseksjon

Fraværsregler

Fraværskoder

De midlertidige unntakene fra fraværsreglene er gjeninnført. Nå kan du dermed bruke egenmelding ved fravær av helsegrunner.

På grunn av Korona-pandemien har det i en lengre periode vært unntak fra fraværsreglene. Så ble disse fjernet etter høstferien, men er nå gjeninnført. Det betyr at du kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Rutinene for hvordan foresatte og elever melder fra om fravær vil være som før: Elever via Teams og foresatte via Skolemeldingsappen.

Grensen for udokumentert fravær i fag vil fortsatt være 10%. Udokumentert fravær over 10% vil i ytterste konsekvens kunne føre til at eleven ikke får standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis du som elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
 • Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 prosent fravær i faget gjennom hele skoleåret.
 • Dersom du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær skal du få varsel om dette. Skolen plikter å følge deg opp tett dersom du står i fare for å ikke få vurdering i et fag.

 

Fraværsgrense på 15 prosent for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende.

Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd

Hvordan dokumentere fravær som ikke skal telle med?

Det er viktig at du og dine foresatte vet hvordan fravær som ikke skal telle med i beregningen, skal dokumenteres. Eksempler:

 • Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege eller annen sakkyndig.
 • Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjon.
 • Fravær som skyldes hjelpearbeid kan dokumenteres av en hjelpeorganisasjon eller lignende.
 • Fravær av velferdsgrunner, f.eks begravelser, kan normalt dokumenteres med erklæring fra foresatte.

 

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning
 • Deler av kjøreopplæringen
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Obligatorisk kjøreopplæring

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

Unntaket gjelder for:

- 4 timer sikkerhetskurs på bane

- 5 timer kjøring på landevei

- 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene kan du ikke unnta fra fraværsgrensen.

Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet.

 

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet. Hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn.

Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid.

Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, for at det ikke skal telle på 10-prosenten (nå er det riktignok et unntak fra dette med "egenmeldt koronafravær).

For kronisk syke, kan fravær trekkes med maksimalt 10 dager.

Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du går over fraværsgrensen. Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter.

Fraværskodene kort forklart:

Fravær føres i all hovedsak kun med kodene:

X: Udokumentert fravær. Teller på fagfravær og kommer på vitnemålet (ikke dokumentert med melding eller dokumentasjon)

M: Meldt fravær fra eleven selv eller foresatte. Teller for øvrig som X (fravær er dokumentert, men årsaken er ikke ihht reglene for å unntas fagfravær)

D: Dokumentert fravær (fravær er dokumentert, og årsak er ihht reglene for å unntas fagfravær)

R: Rettighetsfravær. Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med instanser på skolen eller annet avtalt skolearbeid. Fraværet kommer ikke på vitnemål.

ER: Egenmeldt koronafravær. Forøvrig som R.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert (IV)» selv uten å bryte fraværsgrensa. Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave.

 

 

Søknad om A-fravær