Hovedseksjon

Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker man i Oslo å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Styret har ansvar for å:

  • Behandle og vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • Behandle og vedta skolens strategiske mål og årsplan, og påse at disse er i tråd med Byrådets mål for skolene
  • Ha et overordnet tilsyn med skolen og påse at skolen gjennomfører vedtatte tiltak og vurdere effekten av disse
  • Være en høringsinstans
  • Behandle skolens resultater og påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Lambertseter består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Styret har ca fem møter i året. Disse møtene er åpne, og referater legges ut på skolens nettsider. Se vedlagg i boksen på denne nettsiden. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker.

Dette er driftsstyret for 2023:

  • Leder: Leela Borring Låstad
  • Eksterne medlemmer: Gunn Kristin Vambheim, Arne Solhusløkk, Dag Mevold (vara) Cathrine Pedersen (vara), Linda Snoen (vara)
  • Ansattmedlemmer: Morten Stigen, Martin Langvandslien
  • Elevmedlemmer: Alice-Marie Martin (elevrådsleder), Eva Helene Andberg(nestleder)

Ved siden av medlemmene stiller skolens rektor og en ansattrepresentant som sekretær. Øvrige ledere deltar på enkeltsaker.

Kontaktperson: Knut Jørgen (rektor) på knut.kopperud@osloskolen.no