Hovedseksjon

Strategisk plan

Opplæring basketball Foto: T.A.Bordervik

Lambertseter videregående skole har høye ambisjoner for alle elever. Skolens hovedmål er uendret fra tidligere, og handler om at alle skal lære mer, 95% skal fullføre og bestå, og vi skal holde oss under 5% fravær. Målene bygger på en grunnleggende holdning om at lærere og ledere på Lambertseter er profesjonelle; vi lærer av våre erfaringer gjennom refleksjon og analyse, og vi forbedrer kontinuerlig vår praksis. Alle elever utfordres til å bruke sine talenter, jobbe hardt og målrettet – for å nå sine mål.

Motivasjon og mestring

Vi på Lambertseter har et mål om å finne tak i hva vi er stolte av å ha fått til og gjennom disse historiene se hva som motiverer eller driver oss i arbeidet vårt. Det er flere historier der lærere ser elever som bli motivert gjennom mestring, der lærerne har lagt til rette for praktisk inngang til læring i teoretiske fag, der prosessorientert skriving gir resultater, der lærer gjør individuelle avtaler med elevene om arbeid og der relasjonen er god og lærer stiller faglige krav. Historiene dreier seg om erfaringer der elevens nysgjerrighet vekkes og der eleven har en induktiv tilnærming til fagstoff. På idrett hadde man god erfaring med en godt forberedt tur for en første klasse. Turen førte etterpå til et bedre læringsmiljø i klassen – for alle fag.

Våre styrker

På den tverrfaglige samlingen ble det jobbet frem en oversikt over skolens styrker. Godt
samarbeid og høye ambisjoner var de tydeligste. I «ambisjoner» legger vi viljen til å drive god undervisning og evnen til å forbedre praksis. Ansattes vilje til «å ville mer» og ønske om å levere gode resultater gjennom målrettet arbeid i avdelingene, høyt engasjement og læringstrykk.

«Samarbeid» er et område som scores høyt også i medarbeiderundersøkelsen (høsten 2014). På den tverrfaglige samlingen utdypes «samarbeid» som relasjonene både mellom ansatte og ledelse samt mellom kolleger. Det trekkes frem at skolen har en god delingskultur, med stor tro på og vilje til å dele. Profesjonalisering gjennom arbeid med felles praksis, godt teamarbeid og en kultur der en også våger å fortelle om egen suksess.

Videreføring av godt arbeid

På den tverrfaglige samlingen trekkes også skolens mange gode resultater frem, og hvor viktig det er å videreføre godt arbeid på flere områder. Det som konkret nevnes er: Kollegaobservasjon, skriving i alle fag og det arbeidet som gjøres med elevoppfølging som sikrer lavt fravær og høy grad av fullføre og bestå. På den tverrfaglige samlingen ble det trukket frem særlig to områder som forbedringspunkter, disse var relasjoner og profesjonalisering.

Relasjoner er også trukket frem som en av styrkene skolen har, så dette er kanskje et uttrykk for at mye er bra, men at man ser ulik praksis og et behov for en mer felles holdning og felles arbeid. Relasjoner som forbedringspunkt ble utdypet som et klima der lærere og elever spiller på lag, og der relasjonskompetanse og relasjonsbygging inkluderer alle elever. Profesjonalisering utdypes som det å ha en teoretisk forankring i vår praksis, å utvikle et felles språk, fortsette å forske på egen praksis og eksperimentere.