Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Strategisk plan 2023 er utarbeidet i samarbeid mellom skolens ledelse, lærere og elever. Gjennom flere arbeidsseminarer, samt drøftinger i MBU, har skolens kollegium og elever utviklet en strategisk plan vi er samlet om. Resultatanalyser fra skoleåret 2021/2022, erfaringer fra høsten 2022 og
innspill fra elever og ansatte er brukt som bakgrunnsmateriale for årets strategiske plan.


Byrådet overordnede føringer for oppvekst- og kunnskapssektoren vektlegger tidlig innsats, positiv forskjellsbehandling (sosial utjevning) og tillitt og handlingsrom (Byrådssak 1055/17) . Disse styringsprinsippene har vært førende i vårt arbeid og blitt brukt som verktøy for å definere behov og vekstpunkter for videre utvikling av skolen. Gjennom denne prosessen har skolen landet på tre hovedområder vi skal ha fokus på i 2023.

Alle ligger under visjonen – VI SKAPER BEVEGELSE.

Våre satsingsområder er:

1. Aktive og medskapende elever

Skolens hovedsatsingsområde i 2023 vil som for 2022 være å utvikle en pedagogisk og didaktisk metodikk som stimulerer til undring, aktive og
medskapende elever.

Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Distribuert ledelse med fokus på faglederforum og utviklingsteam
  • Elevinvolvering og -medvirkning i fagene
  • Satsinger på utviklingsområder som MakerSpace, Pod-cast m.m.
  • Satsinger på helsefremmende tiltak som trening, overnattingsturer, turneringer m.m.

2. Tilpasset opplæring
Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge med varierte undervisningsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle
elever vår tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Vi skal gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Vi skal
legge til rette for en opplæring som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen.

Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Inkluderende praksis
  • Variasjon og relevans
  • Kompetanseheving

3. Inkluderende praksis med fokus på tilhørighet
Alle elever har rett til et godt læringsmiljø, og et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. Med læringsmiljø mener
vi de samlede relasjonelle, kulturelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Elevene må oppleve at de
blir møtt med tillit slik at de har et handlingsrom til å påvirke og eie egen hverdag. Elevenes mulighet for å påvirke og medvirke egen læring er viktig
for å utvikle et godt læringsmiljø.


Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Elevinvolvering og -medvirkning i fag og planarbeid
  • Fokus på sosial læring og nærværsarbeid
  • Fokus på oppstartsukene og felles aktiviteter