Hovedseksjon

Reglement for orden og oppførsel

Skolestart 2018

 Ordensreglement for Osloskolen

Ordensreglement for Lambertseter videregående skole:

Reglementet er vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013, og revidert 07.05.2018 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) §§ 2-9 0g 3-7, bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142, byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 sak 14)

§ 11       Praktiske bestemmelser

Alle plikter å bruke skolens inventar og utstyr med forsiktighet og ikke etterlate søppel andre steder enn i søppelbøttene.

Alle plikter å delta i ordenselevoppgaver og ryddeklasseordningen.

Det er ikke lov å tilberede eller å nyte mat og drikke i undervisningstiden. Det er likevel tillatt å drikke vann.

Faglærer bestemmer når det er lov å bruke bærbart musikkutstyr eller mobiltelefon i undervisningstiden.

Elevene er tildelt bærbar datamaskin og må underskrive en egen kontrakt for dette (se vedlegg 1). Kontrakten synliggjør bl.a. elevens erstatningsansvar ved skade og tilgrising av datamaskinen. Det er forbudt å endre innstillinger på maskinene og å forsøke å komme inn på områder av nettverket hvor en ikke har tilgang. Brudd på bestemmelsene om bruken av datamaskiner som fører til skade på maskiner og/eller feil i systemene, regnes som et grovt brudd på skolens reglement.

Ved tap eller skade på lærebøker utlånt av skolen blir eleven ilagt et erstatningskrav på kr. 500 pr. bok. Et eventuelt erstatningskrav utstedes etter bokinnlevering i juni.

Elevparkering av biler er kun tillatt på E-merkede plasser i nedre skolegård. Sykkel- og motorsykkelparkering er kun tillatt på merket område i øvre og nedre skolegård

§ 12 Regler på heldagsprøver/eksamen

Se eget reglement.


§13 Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt (erstatter tidligere §§ 13 og 14)

Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder:

  • bruk av ikke tillatte hjelpemidler
  • samhandling som ikke er tillatt i en vurderingssituasjon,
    å gi eller motta hjelp som ikke er tillatt
  • å innlevere eller presentere som eget produkt tekster,
    oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre [herunder bruk av Kunstig intelligens, presisering tilført juni 2023]

Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk skal faglærer:

Kontakte eleven(e) for å undersøke hva som har hendt.

Orientere kontaktlærer og trinnleder.

Kontaktlærer følger opp eleven(e)s atferd ved å:

Kalle inn eleven(e) til et møte om hendelsen der også konsekvensene av handlingen klargjøres.

Skrive et kort referat fra dette møtet og arkivere det i elevens mappe.

 

Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen er regulert i forskrift til opplæringsloven §§ 3-37, 3-65 og 4-30.

§ 14 Utfyllende regler for fravær

Elev (eller foresatt) må gi beskjed til skolen første fraværsdag eller hvis eleven går hjem på grunn av sykdom.

Elever under 18 år må levere melding fra foresatte for alt av fravær når de er tilbake. Elever over 18 år leverer egenmelding.

Eleven skal levere melding så raskt som mulig, senest 4 dager etter at eleven er tilbake på skolen. Melding leveres kontaktlærer.

Hvis eleven mener at fraværet skal unntas 10 % regelen, må meldingen ha et vedlegg med godkjent dokumentasjon.

Kontaktlærer påser ukentlig at fravær er ført og melding levert – eventuelt med dokumentasjon.

Gjentatt manglende melding til skolen ved høyt fravær (timer og/eller dager) regnes som brudd på ordensreglementet.

Elevene er selv ansvarlige for å holde oversikt over sitt eget fravær ved å kontrollere fravær som er ført i fraværssystemet. Den enkelte elev må kontakte faglærer dersom fraværet ikke stemmer.

I løpet av skoleåret vil det normalt inntreffe avvik fra normal timeplan. Dette kan være ekskursjoner, øktundervisning, heldagsprøver og annet. Fraværet vil i slike tilfeller bli ført i faget som gjelder forhold til pliktig oppmøte til de aktiviteter som skal foregå.

Når elever slutter i fag, føres fravær i faget frem til den dato da eleven gir skolen skriftlig melding om at han/hun slutter i faget.

§ 15 Utfyllende regler for presist oppmøte, disiplin og orden


Presist oppmøte:

Elever som kommer for sent, men mindre enn 15 minutter fra timens oppstart, får ordensanmerkning.

Elever som registreres senere enn 15 minutter fra timens start, registreres med timesfravær.

Ved gjentatt forsentkomming vil eleven innkalles til samtale med kontaktlærer. Ved fortsatt forsentkomming, vil rådgiver og avdelingsleder informeres og eleven innkalles til møte med disse. For elever under 18 år, vil foresatte innkalles sammen med eleven. Gjentatte forsentkomminger vil kunne medføre nedsatt ordenskarakter. Eleven skal da varsles om dette på forhånd og i så god tid at han/hun har anledning til å gjøre noe med dette.

 

Disiplin og orden:

Elevene skal til enhver tid rette seg etter anvisning/anmodninger fra de ansatte ved skolen.

Elevene skal ha med seg bøker og nødvendig utstyr til undervisningen.

Elever som mangler nødvendig utstyr, får ordensanmerkning.

Elevene skal følge lærerens anvisning/anmodning om ønsket ro i timen.

Læreren gir en advarsel til elever som ikke følger lærers anvisning om ønsket ro.

Elever som ikke følger lærers advarsel, gis en atferdsanmerkning.

Det er læreren som avgjør når det skal gis advarsel og anmerkning.

Elever som ikke følger lærers anvisning etter at atferdsanmerkning er gitt, kan bli anvist til selvstendig arbeid med lærestoffet i et annet rom (for ikke å forstyrre læringsarbeidet i klasserommet).

Elever som ikke følger lærers anvisning etter at atferdsanmerkning er gitt, kan rektor utestenge fra timen.

Elevene skal rydde etter seg når timen er avsluttet. Læreren påser at rommet ser ryddig ut før klasserommet forlates og stenges.

 

§ 16 Utfyllende regler for russefeiring

Ingen russeeffekter er tillatt på skolens område utover perioden 1. – 17. mai.

”Terrordager” og liknende er totalt forbudt.

Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til         

russebilkåring eller liknende.

Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres   

mellom skolene og følges opp.

Ingen overnatting på skolens område.

Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse.

Skolens reglement gjelder også i russetiden uten unntak.  Alvorlige episoder politianmeldes.

Ved brudd på disse reglene vil det iverksettes straffetiltak (jfr. Sanksjoner i skolens reglement)