Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-logo

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden, og består av 17 overordnede hovedmål og 169 mer spesifikke delmål.

Hovedsakelig handler bærekraftsmålene om å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling innen tre områder: økonomisk, sosialt og miljømessig. De tre viktigste oppgavene er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Norge var pådriver for å få målene vedtatt på FNs generalforsamling i 2015, og er forpliktet til å jobbe for at vi når målene innen 2030. Vi er avhengig av kollektivt ansvar og konkret handling fra både private og offentlige virksomheter for å rekke fristen for den globale dugnaden.

Bærekraftsmålene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering på miljøledelse. Det betyr at virksomheter må oppfylle kriterier som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene skal adressere hvordan virksomhetens drift og varer/tjenester har effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Derfor er det både fokus på direkte påvirkning fra drift og indirekte påvirkning via verdikjeden. For å tilby miljøledelse til et bredt spekter av bransjer er kriteriene basert på på tema som virksomheter har til felles: avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport, naturmangfold og arealbruk, arbeidsmiljø, samt styring og forankring.

I praksis betyr det følgende:

  • Mange sertifiseringskriterier kan kobles til bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Her finnes delmål som virksomheter i stor grad kan påvirke direkte innen avfall/ombruk, håndtering og utslipp av kjemikalier, samt styring av bærekraftsarbeidet.
  • Bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst er også relevant for mange virksomheter. Spesielt fordi det inneholder delmål om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Ettersom utslipp av mikroplast og forurensning av vann adresseres i sertifiseringen er det naturlig at flere kriterier kobles til bærekraftsmål 14 om livet i havet.
  • Naturmangfold og arealbruk adresseres som eget miljøtema i Miljøfyrtårn og handler derfor om mye av samme tematikk som vi finner i bærekraftsmål 15 om livet på land. For eksempel ved at virksomheter skal arbeide for bevaring og positiv tilrettelegging for natur, og fjerne/forhindre spredning av plantearter som er forbudt å omsette.
  • Miljøfyrtårn lager også klimaregnskap til sertifiserte virksomheter basert på deres innrapporterte data. Denne rapporteringen og bevisstgjøringen rundt direkte og indirekte utslipp av klimagasser er viktig for å nå bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene

Kildesortering på agendaen

Lambertseter er en stor virksomhet med nesten 1000 mennesker.er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Satsningsområde - både i og utenfor fag

 Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning. Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. Vi ønsker å ha fokus på miljø og bærekraft både i og utenfor fag, og oppfordrer alle faglærere til å vektlegge dette i fag der det er naturlig. Dette er også i tråd med fagfornyelsen som vi jobber aktivt med for tiden.

Hvis du vil lese mer om sertifiseringen av bedrifter og lignende, ta en titt her: https://www.miljofyrtarn.no/

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.