Hovedseksjon

Om tilrettelagt avdeling

Fokuset vårt er at alle elever har en skolehverdag hvor det tilrettelegges for utvikling og egenaktivitet.

 

Pedagogisk plattform og syn på læring:

For å kunne tilfredsstille krava til tilpasset opplæring for multifunksjonshemmede elever legger skolen blant annet vekt på Aktiv Læring og Alternativ supplerende kommunikasjonsom pedagogiske verktøy. Elevene får sin opplæring gjennom individuelt tilpassede opplæringsplaner, innenfor områder som kommunikasjon, sosial kompetanse og ADL og grov- og fin-motorikk. 

Aktiv Læring

Er et opplæringssystem basert på dynamisk og systemisk tenkning. Det er utviklet av Dr. Lilli Nielsen, Danmark, og blir i dag benyttet over hele verden for disse elevene. Utgangspunktet er at alle elever med multifunksjonshemming kan lære, de lærer på samme måte som andre barn, og de lærer best gjennom sin egen aktivitet. Med utgangspunkt i grundig kartlegging tilpasser vi læringsmiljøene individuelt til hver enkelt elev. Videoopptak blir benyttet for evaluering av læringsmiljø og elevenes egenaktivitet.

Vi benytter dynamiske hjelpemiddel, som setter elevene i stand til å lære seg motoriske ferdigheter gjennom sin egen aktivitet samtidig som de leker og eksperimenterer med objekter og gjenstander i det fysiske miljøet. 

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon er et kontinuerlig arbeid som tilpasses hver enkelt elev. Vi har erfaring med mange ulike verktøy som: symboler/bilder, digitale verktøy (øye-peke-skjerm, Widgit-Go). Hele personalet er kurset i tegn-til-tale og vi bruker alle dette aktivt i hverdagen. Videre har elevene dagtavle med symboler og konkreter.

Organisering

Vi har plass til 8 elever. Elevene har én til én undervisning og fellesundervisning i små grupper. Videre har vi 9 ansatte: avdelingsleder, spesialpedagoger, miljøterapeut og skole-assistenter.

Arealer: Elevene har undervisning i spesialbygd avdeling som er utstyrt for multifunksjonshemmede. Avdelingen har fellesrom, flere klasserom, sanserom, egen gymsal, terapibad, samt egen personalavdeling. I tillegg har avdelingen 2 velutstyrte stellerom og utstyr for fysioterapi. 

Praktiske opplysninger

Åpningstid: kl. 08.45-13.45

Etter skoletid-tilbud: Skolen har ikke etter skoletid-tilbud. Dette kan organiseres individuelt gjennom elvens bydel.

Skoletransport: Elever som kjører drosje til/fra skolen må ha TT kort. For å få TT kort må foresatte ta kontakt med sin bydelsadministrasjon. Skolen bestiller skoletransport som følger skoleruta. Foresatte har ansvar for endringer av hentetider/avbestillinger utover dette.

Innsøking: Søknad med fortrinnsrett har frist 01 februar hvert år.

Fysioterapi: fysioterapi er organisert gjennom elevens egen bydel, etter avtale kan fysioterapien utføres på skolen. 

 

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder tilrettelagt
Barbro Parmer
Tlf. 904 05 382
E-post: barbro.parmer@osloskolen.no