Hovedseksjon

Historie og filosofi

Historie og filosofi

Programfaget skal bidra til å utvikle den enkeltes historiebevissthet og evne til filosofisk samtale, og stimulere til undring over hvordan mennesker har levd og handlet gjennom tidene. Programfaget skal danne grunnlag for å utforske historiske forhold og hendelser fra ulike synsvinkler og vurdere motsetninger og konflikter i et historisk og nåtidig perspektiv. På denne måten skal programfaget bidra til å gi innsikt i og forståelse for den historiske og filosofiske bakgrunnen for idealer og verdier som har preget og preger utviklingen av kulturer og samfunn. Slik innsikt kan også legge grunnlag for en nyansert og åpen dialog og forsoning på tvers av historiske motsetningsforhold.

Gjennom arbeid med historie og filosofi skal eleven utvikle evnen til å forstå og gjøre verdivalg. Å kunne identifisere ulike tenkemåter og hvordan de har påvirket mennesker og samfunn, kan bidra til at eleven forstår samtiden bedre. Programfaget skal danne grunnlag både for allmenndannelse, økt selvinnsikt og videre studier. Gjennom opplevelse, innlevelse og kritisk analyse skal opplæringen i programfaget stimulere eleven til kunnskapssøking, undring, refleksjon og engasjement.

Historie og filosofi består av to programfag: historie og filosofi 1, og historie og filosofi 2. Historie og filosofi 2 bygger på historie og filosofi 1.

Hovedområder historie og filosofi

HOVEDOMRÅDER HISTORIE OG FILOSOFI 1

 • Oldtid og myter

 • Antikken og samtalen

 • Middelalder og kildebruk
 • Renessanse og forklaring
 • Opplysningstid og perspektiver
 • Nyere tid og kritisk tenkning

 

 

HOVEDOMRÅDER HISTORIE OG FILOSOFI 1

 • Mennesket i moderne tid
 • Kunnskap og sannhetssøken
 • Eksistens og mening
 • Fellesskap, produksjon og forbruk

 • Politiske ideer og ideologier
 • Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk