Hovedseksjon

VIST

Lærer og elev

Lambertseter videregående skole er den første videregående skolen i Oslo som er med på prosjektet. Kort fortalt er det et videoprosjekt for å forbedre undervisning.

Videreutvikle støttestrukturer og lærernes repertoar

Formålet med prosjektet er å videreutvikle læreres bruk av støttestrukturer i undervisningen og øke lærernes repertoar av undervisningsaktiviteter knyttet til modellering, strategier og tilbakemeldinger. Prosjektet gjennomføres i fagene norsk og matematikk. Astrid Roe er ILS sin veileder i norsk og Roar Bakken Stovner er ILS sin veileder i matematikk og vi har med fire lærere fra hvert fag.

Video som utgangspunkt for veiledning

For å nå målet tar ILS utgangspunkt i lærernes egen praksis og bruker video fra undervisningen som utgangspunkt for felles diskusjon og veiledning. I løpet av to år blir undervisningen til lærerne jevnlig filmet. Opptakene gjennomgås og analyseres av forskere som vurderer hvor ofte og hvordan støttestrukturene modellering, strategiundervisning og tilbakemeldinger forekommer i lærerens undervisning. Observasjonsresultatene blir brukt som utgangspunkt for felles diskusjon og veiledning av lærerne. Lærerne får tid til å jobbe med de faglige rådene de får, med oppfølging fra veilederne, før de igjen filmes og veilederne vurderer utviklingen av aktiviteter i klasserommet.

Felles profesjonsutvikling

På Lambertseter vgs legges det til rette for at denne kompetansen også kommer hele personalet til gode. Gjennom en felles profesjonsutvikling for hele personalet i fellessamlinger, arbeid på avdelinger og i mindre profesjonelle læringsfellesskap som fagteam og kollegaobservasjon vil kunnskapen som ILS og de veildede lærerne sitter med bli delt, diskutert og tatt i bruk.

  • modellering - når læreren viser hvordan elevene kan løse ulike oppgaver og guider elevenes arbeid i faget
  • strategiundervisning - når læreren forklarer hvordan man kan anvende en bestemt strategi, metode eller fremgangsmåte i faget
  • læringsfremmende tilbakemeldinger - når læreren gir eleven konkrete tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på det eleven har gjort og kommer med forbedringsforslag