FAQ om innsamlingsdagen 28.november

Palestina 1

Dagen er ment som en dag der elevene gir av seg selv - i form av et dagsverk til en veldedig organisasjon. Skolens elevråd har bestemt at dette er "Prosjekt Palestina". Gratisskoleprinsippet gjelder også i denne innsamlingsaksjonen. Forutsetningen vi bygger på er at elevene har skaffet seg en jobb eller dugnadsarbeid i løpet av høsten - og derfor er beløpet ment å være "verdien av et dagsverk" som elevene kan be om utbetalt av en arbeidsgiver. Det er ikke meningen at elever skal betale kr 350 kr for ikke å få fravær. Vi har sagt at elever som ønsker dette kan ha lotteri, eventuelt selge kake og kaffe en dag eller lignende. Da vil selvfølgelig beløpet de innbetaler være avhengig av hvor mye penger de klarer å samle inn (etter at kostnader til råvarer er trukket fra).

Hvorfor akkurat 350 kroner?

OD opererer med 300 for ungdomsskoler og 400 for videregående skoler. Så vi har lagt oss midt i mellom. Dette er også en sum som vi mener en arbeidsgiver burde være villig til å gi for en dags arbeid. Så for 7,5 timer, som er det er dagsverk regnes som, vil elevene kunne opparbeide seg arbeidserfaring og hjelpe ungdommer i en vanskelig situasjon. Et dagsverk for solidaritet, der 350 kroner er forventet. 

Det er viktig å påpeke at pengene som har blitt samlet inn tidligere år ikke har gått med til å finansiere turen for ansatte og elever. Dette har skolen dekket. Pengene som har blitt samlet inn har gått uavkortet til prosjektet vi finansierer der nede. I neste avsnitt kan du lese mer om hva selve prosjektet går ut på.  

Hva går prosjektet ut på?

Lambertseter videregående har i flere år vært samarbeidsskole med “School of Hope”, en protestantisk skole beliggende i Ramallah. Vårt prosjekt har historisk vært tilknyttet Nord/Sør-samarbeidet og den ideelle organisasjonen Right to Play.

Det er skolens elevråd som beslutter hvilke prosjekter som skal være felles tema for den årlige innsamlingsdagen. Elevrådet vårt har besluttet at innsamlingsdagen i 2019-2021, skal gå til å bygge opp et idrettsanlegg i tilknytning til vår samarbeidsskole. Pr i dag har området der skolen ligger, ingen leke- eller rekreasjonsområder for barn og unge. Anlegget skal derfor være med å stimulere til lek og aktivitet, og komme både skolen og lokalsamfunnet til gode.

Pengene som elevene på Lambertseter samler inn, har de siste årene også bidratt til finansieringen av en fotballskole som våre elever og deres palestinske vertskap arrangerer sammen. Det er våre elever på Vg2 som hvert år kan søke om å få være med som arrangører av fotballskolen. Under oppholdet bor elevene hos palestinske vertsfamilier.

I overordnet del av alle norske skolers læreplaner, står det blant annet om demokrati og medborgerskap: Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte. (…)  (elevene) skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Vårt prosjekt i Ramallah ligger i et svært konfliktfylt område av vår del av verden. Konflikten har dype historiske, politiske og religiøse røtter, og vi er opptatt av å gi elevene god kunnskap om bakgrunnen for konflikten i forkant av reisen. Kunnskap er viktig for å forstå og forebygge fordommer. Selv om vi samarbeider med en protestantisk skole i vårt prosjekt, vil elevene våre møte perspektiver fra alle de tre religionene islam, kristendom og jødedom. Vi er opptatt av å vise et nyansert bilde av konflikten, og under oppholdet besøker delegasjonen ulike områder og museer både i Palestina og Israel. Skolen bestreber at elevene våre skal få større innsikt i de menneskelige sidene ved en konflikt, gjennom god og nyansert kunnskap, programmet vi legger opp og gjennom ulike personlige møter.

Hvordan har elevene fått informasjon om prosjektet og innsamlingsdagen?

Alle elever på alle trinn har deltatt på foredrag hvor det har blitt gitt informasjon og vist film om prosjektet. Det er også lagt ut skriftlig informasjon som elevene kan støtte seg på når det gjelder å gi informasjon om prosjektet til andre. Det har også kommet informasjon om arbeidstreningsdagen, prosjektet og andre relevante ting gjennom sosiale medier, skolens hjemmeside, foredragene og informasjon i "skolesekken" på Portalen. Det er gitt ut informasjon om at elever som selv ikke klarer å skaffe jobb for en dag, må gi beskjed om dette slik at skolen kan bistå i å skaffe jobb. Dette virker det som noen elever ikke har fått med seg - så her må vi bli bedre på informasjonen i framtiden. 

 

Vi ønsker alle lambertelvene lykke til i arbeidslivet torsdag 28-november!

 

Dokument til arbeidsgiver